20 mei 2016 18:11

Omzetting van de Europese richtlijn over de erkenning van beroepskwalificaties - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de Europese richtlijn over de erkenning van beroepskwalificaties omzet.

Het ontwerp van koninklijk besluit, aangepast aan het advies van de Raad van State, zet de richtlijn 2013/55/EU over de erkenning van beroepskwalificaties om in Belgisch recht. Het wijzigt hiervoor de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 over de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.

Het ontwerp van koninklijk besluit past de wetgeving aan voor de beroepsbeoefenaars die hun diploma behaalden in een andere lidstaat van de Europese Unie en een gezondheidszorgberoep in België willen uitoefenen, en voor de beroepsbeoefenaars die hun diploma in België behaalden en die gebruik willen maken van de Europese mobiliteit bij de uitoefening van hun beroep. Het ontwerp past dus de erkenningscriteria aan die de toegang tot de gezondheidszorgberoepen in België toestaan.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, teneinde de richtlijn 2013/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 tot wijziging van de richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt ("de IMI-verordening") om te zetten