17 sep 2021 18:46

Omzetting van de Europese richtlijn tot vaststelling van regels ter vergemakkelijking van het gebruik van financiële informatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een voorontwerp van wet goed tot omzetting van de Europese richtlijn tot vaststelling van regels ter vergemakkelijking van het gebruik van financiële en andere informatie voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van bepaalde strafbare feiten.

Deze richtlijn (EU) 2019/1153 beoogt om rechtshandhavingsinstanties gemakkelijker toegang te geven tot financiële informatie uit andere lidstaten, zodat ze efficiënter kunnen optreden tegen zware criminaliteit en terrorisme. Financiële inlichtingen-eenheden (FIE, in België het CFI) moeten snel en eenvoudig informatie kunnen uitwisselen in de strijd tegen het witwassen van geld en terrorismefinanciering.

De richtlijn legt de lidstaten in dit kader een aantal verplichtingen op:

  • de nationale autoriteiten die bevoegd zijn voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van strafbare feiten moeten toegang hebben tot het nationale centrale register van bankrekeningen
  • ook de bevoegde autoriteiten die financiële informatie of financiële analyses van de FIE’s kunnen opvragen en ontvangen, moeten worden aangewezen. Er worden maatregelen genomen om de uitwisseling van informatie tussen de FIE’s te vergemakkelijken, zodat er tijdig kan worden geantwoord op verzoeken om informatie
  • de autoriteiten die de centrale registers van bankrekeningen beheren, houden toezicht op wie en hoe er toegang wordt verleend tot het register, en houden dit bij in een logbestand
  • er moet constructief worden samengewerkt tussen de nationale rechtshandhavingsinstanties, de financiële inlichtingeneenheden en Europol
  • alle waarborgen op procedureel vlak en wat de gegevensbescherming betreft, worden nageleefd. De meeste bepalingen zijn al opgenomen, maar er moeten nog een aantal wetswijzigingen worden doorgevoerd wat het CFI en het COIV betreft

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. Er zal ook een advies worden gevraagd aan het Controleorgaan op de Politionele Informatie.

Voorontwerp van wet tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1153 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot vaststelling van regels ter vergemakkelijking van het gebruik van financiële en andere informatie voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van bepaalde strafbare feiten, en tot intrekking van Besluit 2000/642/JBZ van de Raad