20 jul 2012 21:45

Onderbrekingsuitkeringen voor de personeelsleden van het onderwijs en de PMS-centra

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de personeelsleden van het onderwijs en de PMS-centra de mogelijkheid biedt de arbeidstijd met een vijfde te verminderen in het kader van een ouderverlof. Het verlof duurt ten hoogste 20 maanden.

Het ontwerp komt er onder meer op vraag van de Vlaamse bevoegde minister die enkele lacunes die reeds lang bestonden aankaartte. Die lancunes worden nu weggewerkt:

  • Voor de personeelsleden van het onderwijs beperkte het KB van 12 augustus 1991 de eenvijfde arbeidsvermindering tot 6 maanden in plaats van de normale 15 maanden. Dankzij de algemene uitbreiding wordt dat nu naar 20 maanden gebracht.
  • Doordat het niet duidelijk bepaald was of ze onder de private of de publieke regeling vielen, hadden de contractuele personeelsleden van de centra voor basiseducatie, de gesubsidieerde contractuelen van het vrij onderwijs en de contractuelen van het gemeenschapsonderwijs (en sommige contractuelen van de autonome hogescholen), geen recht op ouderschapsverlof en geen verlof voor medische bijstand. Ook dat wordt nu weggewerkt.

*ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen en van 12 augustus 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra