15 mei 2009 12:25

Onderhandelings- en overlegprocedures

Wijziging van de arbeidswet voor de overheidsdiensten

Wijziging van de arbeidswet voor de overheidsdiensten

De ministerraad heeft op voorstel van eerste minister Herman Van Rompuy, minister van Ambtenarenzaken Steven Vanckere en minister van Werk Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de arbeidswet van 16 maart 1971 wijzigt.

De openbare diensten die industriële en commerciële activiteiten uitoefenen en de diensten die geneeskundige, profylactische of hygiënische verzorging verlenen, vallen voor nachtprestaties, arbeids- en rusttijden onder de arbeidswet van 16 maart 1971. Om de afwijking van de wet toe te passen, moeten die diensten een beroep doen op organen die in de openbare diensten niet bestaan. Het sociale overleg voor de privé-sector verschilt immers grondig van dat voor de overheidssector. 

Voor sommige maatregelen zoals arbeidsduur, nachtarbeid en overuren die onder de toepassing van de arbeidswet vallen, zullen voortaan de onderhandelings- en overlegcomités, die in het vakbondsstatuut zijn bepaald, dezelfde rol vervullen als in de privé sector. 

Het ontwerp wordt voor overleg voorgelegd aan het gemeenschappelijk comité voor overheidsdiensten en aan de Raad van State.