21 okt 2005 17:00

Ondernemer van personenvervoer over de weg

Toelating tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg

Toelating tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed, dat de richtlijn 96/26/EG van de Raad van de Europese Unie van 29 april 1996 in Belgisch recht omzet. De richtlijn bepaalt de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg, nationaal en internationaal en de wederzijdse erkenning van diploma's, certificaten en andere titels ter vergemakkelijking van de uitoefening van het recht van vrije vestiging van bedoelde vervoerondernemers. Het ontwerp is een voorstel van de heer Renaat Landuyt, Minister van Mobiliteit. Het ontwerp maakt de voorwaarden om tot het beroep toegelaten te worden strenger. Het legt de voorwaarden van betrouwbaarheid, vakbekwaamheid en financiële draagkracht vast, waaraan de vervoerondernemer moet voldoen. De financiële draagkracht is nu ook van toepassing op het gemeenschappelijk stads- en streekvervoer. Daarnaast bepaalt het ontwerp dat het voertuig een gebruikstoelating moet hebben. Het ontwerp wordt voor advies aan de Gewesten voorgelegd.