30 jun 2017 16:25

Onderwerping van de mindervalide werklozen aan de sociale zekerheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat wijzigingen aanbrengt aan de regeling voor de onderwerping van mindervalide werklozen aan de sociale zekerheid. 

Het ontwerp schaft enkele artikelen uit het koninklijk besluit van 28 november 1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid van arbeiders, die juridische onzekerheid met zich meebrachten, af. Deze artikelen regelen de onderwerping aan de sociale zekerheid van mindervalide werklozen of invaliden die verbonden zijn door een speciale leerovereenkomst voor de omscholing van mindervaliden in de onderneming (CAP) of een overeenkomst voor beroepsopleiding (CBO). 

De RSZ heeft steeds alle personen met een handicap aan de sociale zekerheid onderworpen, terwijl voor de diensten van de drie gemeenschappen telkens alleen de personen met een handicap die geen werkloosheidsuitkering of tegemoetkomingen voor gehandicapten genieten, moeten onderworpen worden. Om de nodige juridische zekerheid te creëren, worden de artikelen 3, 6° en 3, 7° van het koninklijk besluit afgeschaft.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders