24 mei 2013 18:26

Ontwerp van marien ruimtelijk plan

De ministerraad gaat principieel akkoord met het ontwerp van het marien ruimtelijk plan. Hij keurt ook een tweede ontwerp van koninklijk besluit goed over de procedure voor de toekenning van de domeinconcessies.

De Belgische zeegebieden worden benut voor heel wat doeleinden: toerisme, energiewinning, transport, visserij en heeft een grote natuurlijke schoonheid die bewaard dient te worden. Om al deze doeleinden te verzoenen en om over een beoordelingskader te beschikken in geval van conflicten, wordt nu een ruimtelijk marien plan opgesteld dat de benutting van de Belgische zeegebieden regelt en in kaart brengt. Het bevat ook maatregelen om de impact van activiteiten op het mariene milieu te beheersen. Het plan vermeldt de coördinaten van de afgebakende zones en de regels die erop van toepassing zijn. 

Het ontwerp van marien plan wordt nu onderworpen aan een openbaar onderzoek. Vervolgens wordt het voorgelegd aan de buurlanden voor de strategische milieu-effectenbeoordeling. Ten slotte wordt het opnieuw aan de ministerraad voorgelegd.

De ministerraad keurt ook een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de modaliteiten van de procedure regelt om eventueel een concessie voor een energieatol toe te kennen.

ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit water, stromen of winden, in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht

 

http://www.presscenter.org/nl/pressrelease/20120511/wetttelijke-basis-voor-toekomstig-marien-ruimtelijk-plan-van-de-belgische-zeeg