23 jul 2021 19:50

Openbaar ambt: deconnectierecht

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende deconnectie in het openbaar ambt. 

In het regeerakkoord engageert de regering zich om samen met de sociale partners het Europees Kaderakkoord over de digitalisering in de arbeidswereld van 23 juni 2020, waarin ook de mogelijkheid tot deconnecteren wordt aangehaald, uit te rollen.

Het ontwerp beoogt deze principes rond deconnectie reglementair te verankeren in het koninklijk besluit van 2 oktober 1937. De koppeling tussen arbeidsduur, verloven en deconnectie zorgt ervoor dat: alle aspecten rond werktijd, vrije tijd en zorg geïntegreerd worden bekeken en dat alle personeelsleden worden betrokken, dus niet alleen de telewerkers. Voor alle personeelsleden wordt in een recht op deconnectie voorzien met de mogelijkheid om regelmatig overleg te plegen binnen elke organisatie over alle aspecten van deconnectie.

Het ontwerp wordt onderworpen aan syndicale onderhandelingen en wordt vervolgens ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel betreffende het deconnectierecht