30 apr 2004 17:00

Openbare instellingen van sociale zekerheid

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid.

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid.

Het ontwerp van koninklijk besluit werd voorgelegd aan de vakbondsonderhandelingen binnen het sectorcomité XX - Openbare instellingen van sociale zekerheid. De onderhandelingen werden afgesloten met een protocol van niet-akkoord. De Ministerraad nam akte van dat protocol en keurde het nieuwe ontwerp van koninklijk besluit goed, zodat het kan worden voorgelegd aan het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State. (*) van 30 november 2003.