18 jan 2019 16:15

Opheffing van de statuten van de Belgische Technische Coöperatie

De ministerraad keurt op voorstel van Minister van Financiën en Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de statuten van de Belgische Technische Coöperatie opheft in het kader van de naamsverandering in Enabel.

De statuten van het Belgische Ontwikkelingsagentschap Enabel werden door de algemene vergadering van Enabel goedgekeurd en op 13 augustus 2018 gepubliceerd. De statuten van de Belgische Technische Coöperatie, die werden vastgesteld bij het koninklijk besluit van 15 februari 1999, worden nu dus opgeheven, zodat deze niet naast de statuten van Enabel blijven bestaan.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 tot uitvoering van artikel 13 van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de 'Belgische Technische Coöperatie' in de vorm van een vennootschap van publiek recht