10 mei 2019 16:44

Opleiding van de leden van de civiele bescherming

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed over de opleiding van de leden van de civiele bescherming.

In het kader van de hervorming van de civiele bescherming zijn er nieuwe taken, nieuwe graden en nieuwe statuten ontwikkeld, die afgestemd zijn op de taken, de graden en de statuten van het personeel van de hulpverleningszones. Omwille van die hervorming is het ook nodig om de opleidingen van het personeel van de civiele bescherming te herbekijken, vooral met het oog op de uitwisselbaarheid van personeel van civiele bescherming met personeel van de hulpverleningszones. Gelet op de nieuwe gradenstructuur die gebaseerd is op die van de hulpverleningszones, zijn aangepaste opleidingen nodig in geval van aanwerving en bevordering. Voor iedere graad werd daarom een nieuw opleidingsprogramma samengesteld en er werd bepaald op welke manier de verworven brevetten konden worden geïntegreerd in het nieuwe opleidingsplan.

Het programma omvat de brevetopleiding per graad en de deltaopleidingen die men moet volgen, wanneer men nog beschikt over een oud brevet. Tevens wordt per module het subsidiebedrag weergegeven. Inhoudelijk zullen de opleidingen van het personeel van de civiele bescherming voor een groot deel gelijk zijn aan deze van het personeel van de hulpverleningszones.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de civiele bescherming en tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2018 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de civiele bescherming