18 mrt 2022 16:19

Oprichting eDossier-platform: wijzigingen Sociaal Strafwetboek

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed omtrent de wijziging van het Sociaal Strafwetboek met het oog op de oprichting van het eDossier-platform.

Dit voorontwerp van wet heeft tot doel de verdere digitalisering te regelen van de informatie-uitwisseling tussen de actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude. Via het communicatieplatform eDossier zullen de actoren op ieder ogenblik de stand van zaken kunnen opvolgen van het gevolg dat gegeven wordt aan een elektronisch proces-verbaal (epv) en zullen zij, met behulp van een eViewer, de voor hun dossier nodige documenten met hun bijlagen kunnen raadplegen.

Dit voorontwerp van wet brengt tevens enkele artikelen van het Sociaal Strafwetboek in overeenstemming met de actuele wetgeving betreffende de gegevensbescherming en met de verplichtingen die voortvloeien uit de only once-wetgeving.

Tenslotte regelt dit voorontwerp de elektronische overmaking van de processen-verbaal, opgesteld door de politie in het kader van het sociaal strafrecht, aan het eDossierplatform en aan de diensten voor administratieve geldboeten.

Het voorontwerp van wet wordt ter advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State.