24 nov 2023 16:06

Oprichting mechanisme ter voorkoming van foltering - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Paul van Tigchelt, minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat voorziet in een preventiemechanisme voor toezicht op de behandeling van de personen die van hun vrijheid zijn beroofd en verblijven in plaatsen van vrijheidsberoving.

Het Facultatief Protocol bij het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (OPCAT), aangenomen te New York op 18 december 2002, verplicht België een dergelijk mechanisme uit te werken.

Het preventiemechanisme is een onafhankelijk orgaan dat wordt opgericht binnen het Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens (FIRM) en zal:

  • de situatie van de personen die van hun vrijheid zijn beroofd op regelmatige tijdstippen onderzoeken met preventieve bezoeken
  • aanbevelingen formuleren voor de bevoegde autoriteiten
  • voorstellen formuleren inzake wetgeving en nagaan of die verenigbaar is met de internationale normen

Het Preventiemechanisme zal hiertoe samenwerken met de gespecialiseerde instanties (Comité P, CTRG en Myria).

Daarnaast zijn er wijzigingen aan de wet tot oprichting van een Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens (FIRM) om deze meer conform te maken met de Beginselen van Parijs, met het oog op het verkrijgen van een A-status.

Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.