19 dec 2013 18:48

Oprichting van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Jean-Pascal Labille een ontwerp van koninklijk besluit over de oprichting van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling goed.

Het ontwerp heeft als doel de bestaande Commissie Vrouwen en Ontwikkeling die in 1993 werd opgericht, op te heffen en een nieuwe Adviesraad Gender en Ontwikkeling op te richten. Dankzij deze hervorming kan de goede werking van dit adviesorgaan over gender en betere integratie van gender in alle acties van ontwikkelingssamenwerking worden verzekerd, overeenkomstig de wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Deze zal hoofdzakelijk de minister adviseren over de implicaties van de genderdimensie bij de uitwerking van het beleid van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Dankzij zijn specifieke gender expertise zal de adviesraad voorafgaand een belangrijke bijdrage leveren voor de integratie van genderdimensie in alle interventies van ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast zal de adviesraad voorstellen kunnen doen om de werkzaamheden van internationale instanties te voeden, onder meer in het kader van de voorbereiding van het Belgische standpunt bij deze instanties.