14 jul 2023 17:39

Oprichting van het digitale consumentenplatform “Consumerconnect”

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en van staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand een voorontwerp van wet goed houdende oprichting van het digitaal consumentenplatform “Consumerconnect”.

Het voorontwerp van wet voorziet in het wettelijk kader dat nodig is voor de oprichting van een digitaal consumentenplatform, “Consumerconnect”. Het regelt de opdrachten van het platform en biedt een kader voor de verwerking van persoonsgegevens door het platform (AVG-gedeelte).

“Consumerconnect” heeft tot doel een centraal aanspreekpunt te zijn waar burgers terecht kunnen voor informatie en dienstverlening in verband met consumentenbescherming. Daarnaast zal het platform de mogelijkheid bieden om een melding in te dienen bij de economische inspectie van de FOD Economie. Tot slot zullen de consumenten contact kunnen opnemen met de gekwalificeerde entiteiten voor buitengerechtelijke regelingen van consumentengeschillen om te proberen een minnelijke schikking te treffen voor hun geschil met de onderneming.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en aan de Raad van State.