09 feb 2024 17:58

Oprichting van het federaal Agentschap voor de Regulering van Transport

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post Petra De Sutter een voorontwerp van wet en vier ontwerpen van koninklijk besluit goed die de huidige “Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal” omvormen tot een onafhankelijk Agentschap voor Regulering van Transport.

De Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal is de instantie die bevoegd is voor de economische regulering van de spoorwegsector en van de activiteiten op de luchthaven Brussel-Nationaal. Dit organisme is opgericht bij koninklijk besluit van 25 oktober 2004 en was oorspronkelijk een apart onderdeel van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Vanaf 2012 maakte de dienst niet langer deel uit van de FOD Mobiliteit, maar bleef de FOD de belangrijkste taken met betrekking tot administratieve ondersteuning van de Dienst Regulering uitvoeren.

Naar aanleiding van opmerkingen van de Europese Commissie inzake de onafhankelijkheid van de dienst en enkele wettelijke tekortkomingen, wordt een nieuw wettelijk en reglementair kader voorgelegd waarbij de Dienst Regulering wordt omgevormd tot een onafhankelijk Agentschap voor Regulering van Transport. Het beoogde kader bestaat uit een oprichtingswet en vier ontwerpen van koninklijk besluit die betrekking hebben op het personeelsstatuut, het statuut van de directieleden, de boekhouding en de financiën.

Middels dit nieuwe kader wordt tegemoet gekomen aan de Europese verplichtingen inzake de onafhankelijkheid van de regulator, en dit naar een evenbeeld van de andere regulatoren van netwerkindustrieën (BIPT en CREG).

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot oprichting van het federaal Agentschap voor de Regulering van Transport en tot wijziging van de Spoorcodex en de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, en ontwerpen van koninklijk besluit tot uitvoering van dit voorontwerp van wet