19 sep 2012 17:28

Opvolging van de uitvoering van de begroting 2012 en de voorbereiding van de begroting 2013

Op voorstel van Minister van Begroting Olivier Chastel werd de voortzetting van de permanente monitoring en een strikte controle op de uitgaven en ontvangsten met betrekking tot de uitvoering van de begroting 2012 goedgekeurd door het kernkabinet. Een werkgroep zal maandelijks samenkomen en aangeven in welke mate de meest recente informatie nog steeds overeenkomt, zowel met de laatste beschikbare ramingen (begrotingscontrole van juli) als met onze begrotingsdoelstellingen.

Op voorstel van Minister van Begroting Olivier Chastel werd de voortzetting van de permanente monitoring en een strikte controle op de uitgaven en ontvangsten met betrekking tot de uitvoering van de begroting 2012 goedgekeurd door het kernkabinet. Een werkgroep zal maandelijks samenkomen en aangeven in welke mate de meest recente informatie nog steeds overeenkomt, zowel met de laatste beschikbare ramingen (begrotingscontrole van juli) als met onze begrotingsdoelstellingen.

De Minister blijft stevig vasthouden aan de doelstelling van een maximaal deficit van 2,8% voor België. “Ik zal alle mogelijke maatregelen nemen met betrekking tot het beperken van de primaire uitgaven. Ik heb eveneens elke herverdeling van de uitgaven binnen de departementen verboden, met uitzondering van deze die als onsamendrukbaar werden gekwalificeerd”, zei Olivier Chastel. De reserve van € 568,2 miljoen blijft behouden zolang er geen andere maatregelen zijn goedgekeurd. “Bovendien zal er aan de Ministerraad worden voorgesteld om de samendrukbare uitgaven te blokkeren indien het netto beschikbaar saldo onvoldoende blijkt om de begrotingsdoelstellingen na te leven” voegde de Minister hier aan toe.
De kalender voor de opmaak van de begroting 2013 werd goedgekeurd. De begroting dient ten laatste op 31 december 2012 in het Belgisch Staatsblad te worden gepubliceerd. Alle departementen ontvangen instructies voor de voorbereiding en de politieke bilaterale vergaderingen tussen de Minister van Begroting en de Vice-Eerste Ministers zijn aan de gang. Tot eind september wordt een reeks rapporten over o.a. de fiscale en non-fiscale inkomsten, de rentelasten, de sociale zekerheid verwacht die het rapport van het Monitoringcomité zullen voeden. “Wij zullen op een permanente basis de Europese instanties informeren over alle begrotingsbeslissingen die zullen genomen worden” aldus nog Olivier Chastel.
Met betrekking tot de begroting 2014 wordt er voorgesteld de cijfers tezelfdertijd te actualiseren als de cijfers voor 2013. Het meerjarenbegrotingskader zal worden geactualiseerd op basis van de raming die het Monitoringcomité zal opstellen over het verwachte rendement van alle maatregelen die zijn genomen sinds het regeerakkoord. Dit zal nog worden aangevuld met maatregelen waarover zal worden beslist tijdens het begrotingsconclaaf 2013 en die een structureel effect zullen hebben in 2014.