14 mrt 2014 17:30

Organiek statuut van het Federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het organiek statuut vaststelt van het Federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen mensenhandel.

In uitvoering van het regeerakkoord worden twee nieuwe centra opgericht: het Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie en Racisme en het Federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen mensenhandel. Het Federaal Centrum is de opvolger van de rechten en plichten van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding voor bepaalde bevoegdheden zoals de arbeidsovereenkomsten van de personeelsleden die zijn tewerkgesteld voor het vervullen van die bevoegdheden. Het ontwerp stelt dan ook het organiek statuut vast van het Federaal Centrum zodat het de verschillende taken optimaal kan organiseren. 

Het Federaal Centrum bezit rechtspersoonlijkheid en beschikt over een grote autonomie voor het dagelijkse beheer. Dat beheer wordt verzekerd door een raad van bestuur. Het Federaal Centrum wordt geleid door een directeur of een directrice, die benoemd wordt door de raad van bestuur voor een periode van zes jaar. Er komt een overgangsregeling tot een nieuwe raad van bestuur en directeur zijn aangesteld. De controle op de boekhouding van het centrum wordt toevertrouwd aan een bedrijfsrevisor, gekozen onder de leden van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren. Tot slot moet het Centrum jaarlijks verantwoording afleggen aan de Kamer over de uitvoering van zijn opdrachten, de aanwending van de middelen en de werking van het Centrum. 

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het organiek statuut van het Federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen mensenhandel, tot uitvoering van artikel 5 van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen mensenhandel.