20 jul 2012 21:45

Organisatie van de federale instantie voor scheepvaartongevallen

De ministerraad legt op voorstel van minister van Economie, Consumenten en Noordzee Johan Vande Lanotte de organisatie van de federale instantie voor het onderzoek van scheepvaartongevallen (FOSO) vast*.

De organisatie van de FOSO betreft het personeel, de werking en de samenstelling.

De FOSO bestaat uit een directeur, drie onderzoekers en een administratief deskundige.  De directeur en de onderzoekers worden benoemd voor zes jaar met een mogelijke verlenging. De administratieve deskundige is een statutair of contractueel medewerker van de FOD Vervoer en Mobiliteit die bij de FOSO wordt gedetacheerd. De personeelskosten vallen ten laste van het begrotingsfonds voor de werking van de FOSO.
Zijn structuur komt overeen met die van het onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het spoor, zodat alle onderzoeksinstanties dezelfde structuur hebben.

*ontwerp van koninklijk besluit betreffende de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen, tot nadere regeling van de organisatie, de samenstelling en de werking en tot vaststelling van de bekwaamheden van de personeelsleden.