18 dec 2021 10:28

Organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel.

Het ontwerp beoogt het bestaande kader van het penitentiair bewakingspersoneel te laten evolueren. Er wordt immers steeds meer verwacht dat gedetineerden beter worden begeleid tijdens hun detentie om zo hun integratie in de maatschappij te verbeteren en de kans op recidive te verminderen. De huidige jobinvulling van penitentiair bewakingsassistent legt echter sterk de nadruk op veiligheid en komt bijgevolg onvoldoende tegemoet aan deze nieuwe verwachting. Daarom creëert het ontwerp binnen de graad van penitentiair bewakingsassistent twee nieuwe functies, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen functies gericht op veiligheidsopdrachten (veiligheidsassistent) enerzijds en functies gericht op begeleidingsopdrachten (detentiebegeleiders) anderzijds.

De veiligheidsassistent draagt een extra verantwoordelijkheid in het uitvoeren van diverse controle- en observatieopdrachten. De detentiebegeleider heeft een specifieke opdracht in het ondersteunen en begeleiden van de gedetineerden zowel tijdens de detentie als in de voorbereiding van hun terugkeer naar de samenleving.

Het ontwerp wordt onderworpen aan syndicale onderhandelingen binnen het sectorcomité III Justitie. Daarna wordt het ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 13, §2, 5° en 6°, van de wet van 23 maart 2019 betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel