04 jun 2021 15:58

Organisatie van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi een voorontwerp van wet goed houdende de organisatie van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Dit voorontwerp van wet strekt ertoe het tijdelijke kader van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen te verhogen en de evaluatieprocedure voor de beheerder en ambtsdragers bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen te vereenvoudigen en te optimaliseren. Het ontwerp voert tevens een volwaardige regeling aangaande orde- en tuchtmaatregelen in voor de ambtsdragers.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen betreffende asiel en immigratie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het verblijf, de vestigingen de verwijdering van vreemdelingen aangaande de organisatie van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen