18 apr 2013 20:05

Organisatie van een federale dienstenintegrator

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom en minister van Landsverdediging Pieter De Crem een voorontwerp van wet goed dat de wet van 15 augustus 2012 houdende de oprichting en de organisatie van een federale dienstenintegrator wijzigt.

De wet van 15 augusutus 2012 geeft iedereen de mogelijkheid om na te gaan welke overheden, instellingen of personen in de voorgaande zes maanden hun gegevens hebben geraadpleegd of aangepast via een netwerk dat aangesloten is op de verschillende gegevensbanken van de overheidsdiensten. Het voorontwerp kent hierop een uitzondering toe voor gegevens geraadpleegd door de Veiligheid van de Staat en de Algemene Dienst Veiligheid, zodat ze hun opdracht in alle discretie kunnen volbrengen. Andere diensten waarvoor de uitzondering geldt zijn de politie, het Vast Comité van toezicht op de politiediensten en  het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. Het voorontwerp wordt voorgelegd aan de Raad van State.