18 feb 2022 20:11

Organisatiebeheersing binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de organisatiebeheersing binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht goed.

Dit ontwerp van koninklijk besluit heft het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 betreffende het interne controlesysteem binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht op en vervangt het. Dit ontwerp heeft tot doel de regelgeving inzake interne controle en interne audit te vereenvoudigen en aan te passen aan de huidige situatie. Het ontwerp brengt ook een aantal wijzigingen aan in het koninklijk besluit van 4 mei 2016 tot oprichting van de Federale Interneauditdienst (FIA) en in het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot oprichting van het Auditcomité van de Federale Overheid, om de samenhang tussen deze drie koninklijke besluiten te verzekeren.

Het ontwerp van koninklijk besluit voert het nieuwe concept “beheersdomeinen” in. Het betreft een specifiek organisatiethema om tot een performante organisatiebeheersing binnen een dienst te komen, dat een volledige COSO*-component of een deel van een of meerdere COSO-componenten dekt. Deze beheersdomeinen hebben onder meer betrekking op risicobeheer, procesbeheer en doelstellingenmanagement. Deze beheersdomeinen worden samen met de bijbehorende evaluatieroosters gedefinieerd en opgelegd in een omzendbrief (en kunnen dus mettertijd evolueren) op voorstel van de FIA.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

* COSO = Committee Of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de organisatiebeheersing binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht, en tot wijziging van de koninklijk besluiten van 4 mei 2016 tot oprichting van de Federale Interne auditdienst en van 17 augustus 2007 tot oprichting van het Auditcomité van de Federale Overheid