14 feb 2014 16:02

Ouderschapsverlof en verlof voor medische bijstand voor de contractuele personeelsleden van de buitenlandse ambassades en van de SHAPE

De ministerraad keurt, op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck, een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het recht op ouderschapsverlof en verlof voor medische bijstand toekent aan de contractuele personeelsleden van de buitenlandse ambassades, van de SHAPE en van andere internationale overheidsinstanties

De contractuele personeelsleden van de buitenlandse ambassades, van de SHAPE en van bepaalde internationale instanties hebben op dit ogenblik geen recht op ouderschapsverlof of op een onderbreking van hun beroepsloopbaan voor het verlenen van bijstand of zorgen aan een zwaar ziek gezins- of familielid. Dit recht wordt hen nu toegekend. Andere federale en niet-federale instanties die niet onder de reeds bestaande reglementering betreffende ouderschapsverlof en medische bijstand vallen, kunnen dit besluit eveneens toepasbaar maken op hun contractuele personeelsleden.

koninklijk besluit houdende toekenning van het recht op ouderschapsverlof en verlof voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid aan bepaalde werknemers.