22 nov 2013 16:43

Overdracht van de bevoegdheden gezinsbijslag aan de gemeenschappen en de GGC

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Sociale Zaken Philippe Courard een reeks voorontwerpen van wet en ontwerpen van koninklijk besluit goed die de overdracht van de bevoegdheden op het vlak van gezinsbijslag aan de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk gewest regelen.

De wettelijke en uitvoerende teksten voeren het regeerakkoord uit en regelen de praktische aspecten van de overdracht van bevoegdheden. Hiervoor worden eerst de kinderbijslagregels geharmoniseerd in een algemene kinderbijslagwet.

één enkele gezinsbijslagregeling voor werknemers, zelfstandigen en overheidspersoneel

Om de overdracht vlot te laten verlopen, worden de gezinsbijslagregelingen voor werknemers en zelfstandigen geharmoniseerd. De Kinderbijslagwet Werknemers wordt omgevormd tot de Algemene Kinderbijslagwet, waarin de kinderbijslagregeling van de zelfstandigen wordt geïntegreerd. Ook de bedragen van de kinderbijslag voor zelfstandigen en werknemers worden gelijk. De socioprofessionele opdeling tussen de sectoren van werknemers en zelfstandigen blijft echter behouden, zodat men met de eigenheid van de sectoren rekening kan houden. 

De vereenvoudiging die de Algemene Kinderbijslagwet inhoudt, geldt ook voor de toekenning van de gezinsbijslag in de openbare sector, aangezien de wet ook voor de contractuele en statutaire personeelsleden van toepassing is. Uitzonderingen hierop zijn de betaaldatum en een aantal bijzondere voordelen voor bepaalde statutaire personeelsleden in actieve dienst in het buitenland.

Concreet betekent de vereenvoudiging ook dat alle kinderbijslagen worden uitbetaald door de kinderbijslagfondsen. De taken van de socialeverzekeringsfondsen op dit vlak worden door de kinderbijslagfondsen overgenomen.

Bovendien wordt naar aanleiding van het arrest van 28 februari 2013 van het arbeidshof van Brussel een reglementaire basis gecreëerd voor de inkomensgrenzen voor tweeoudergezinnen. Er wordt eveneens een reglementaire basis gecreëerd voor de inkomensgrens voor eenoudergezinnen.

Tot slot wordt het beheerscomité van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers uitgebreid met vertegenwoordigers van de betrokken deelstaten.

De overdracht is gepland op 1 juli 2014.
Het voorontwerp wordt aan de Raad van State voorgelegd.