04 dec 2015 11:57

Overdracht van de opdrachten van de dienst CDVU-Wedden van de FOD Financiën naar de FOD P&O

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt en van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de overdracht regelt van de opdrachten van de dienst "CDVU-Wedden" van de FOD Financiën naar de FOD Personeel en Organisatie. 

Op 3 juli 2015 keurde de ministerraad de opstart goed van zes verbetertrajecten in het kader van de optimalisatie van de federale overheidsdiensten. Een van deze trajecten voorziet de centralisatie van de dienstverlening inzake personeel- en loonadministratie bij de FOD Personeel en Organisatie.

In dat kader regelt het ontwerp van koninklijk besluit dat vandaag werd goegekeurd de overdracht van de opdrachten van de dienst "CDVU-Wedden", die deel uitmaakt van de Administratie Betalingen van de FOD Financiën (algemene administratie van de Thesaurie), naar de FOD Personeel en Organisatie.