08 sep 2017 14:18

Overdracht van de opdrachten van de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers van de FOD Sociale Zekerheid

De ministerraad heeft zich akkoord verklaard met de overdracht van de opdrachten van de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers van de FOD Sociale Zekerheid naar de Federale Pensioendienst en naar het Algemeen Rijksarchief, tegen 1 januari 2018.

In het kader van de optimalisering van de organisatiestructuur van de federale overheid, waarin het regeerakkoord voorziet, wordt voorgesteld om tegen 1 januari 2018 de opdrachten van de DG Oorlogsslachtoffers van de FOD Sociale Zekerheid (DGWAR) over te dragen aan bestaande externe overheidsinstellingen die soortgelijke opdrachten vervullen, namelijk:

  • het deel “Toekenning van rechten” aan de Federale Pensioendienst (FPD)
  • het deel “Archieven en documentatie” aan het Algemeen Rijksarchief (AR)

Alle personeelsleden van de DG Oorlogsslachtoffers zullen worden overgedragen op basis van hun  profiel en hun hoofdtaak:

  • naar de FPD voor de personeelsleden die zich hoofdzakelijk bezighouden met taken betreffende de uitvoering van de wetgeving in verband met de oorlogsslachtoffers, te weten 5 medewerkers
  • naar het AR voor de personeelsleden die zich hoofdzakelijk bezighouden met taken betreffende de bewaring en de benutting van de historische archieven, te weten 14 medewerkers

In dit kader keurt de ministerraad de volgende projecten goed:

  • voorontwerp van wet met betrekking tot de overdracht van een deel van de bevoegdheden en het personeel van de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers naar de Federale Pensioendienst
  • ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
  • ontwerp van koninklijk besluit houdende overdracht van de personeelsleden, de opdrachten “Archief en Documentatie”, de goederen en de eraan verbonden rechten en plichten van de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid naar het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën
  • ontwerp van koninklijk besluit betreffende de overdracht van een deel van het personeel naar de Federale Pensioendienst en van een opdracht van de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, evenals de noodzakelijke middelen

De ontwerpen worden voorgelegd aan het syndicaal overleg en aan de Raad van State voor advies.