04 dec 2014 16:05

Overdracht van kredieten naar de begroting van Defensie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput een ontwerp van koninklijk besluit goed voor de overdracht van kredieten naar de begroting van het Ministerie van Landsverdediging.

In de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 werd het krediet, bestemd voor de financiering van uitgaven van Defensie en de internationale bijdragen, opgemaakt op basis van de planning van de verrichtingen 2014 (ministerraad van 13 december 2013).

De kredieten ingeschreven in het programma 16-50-5 ‘Inzet’ zijn ontoereikend, hoofdzakelijk omdat de financiële bijdrage van de Europese Unie en de NAVO voor de werking van de hoofdkwartieren hoger ligt dan verwacht en België zich ertoe verbonden heeft deel te nemen aan de coalitie tegen DAESCH in Irak.

Het ontwerp verhoogt dus de vastleggingskredieten ingeschreven onder basisallocatie 16-50-51-121101 met 2 miljoen euro en de vereffeningskredieten met 476 000 euro.

koninklijk besluit houdende een transfer van kredieten naar het programma 50-5 "Inzet" van de sectie 16, Ministerie van Landsverdediging