28 jan 2022 17:05

Overeenkomst tussen België en de NAVO betreffende het tijdelijk personeel

De ministerraad keurt de ontwerpovereenkomst tussen België en de NAVO betreffende het tijdelijk personeel goed, en geeft de minister van Buitenlandse Zaken de opdracht de overeenkomst te ondertekenen.

Met deze overeenkomst wordt de situatie geregeld van het tijdelijk personeel van NAVO in België, dat voor de duur van hun tewerkstelling vrijgesteld is van inkomstenbelasting en onder de eigen sociale zekerheidsregeling van NAVO valt.