12 mrt 2015 11:44

Overeenkomst tussen België en het eiland Man tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting

Op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft de ministerraad zijn instemming betuigd met het voorontwerp van wet houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het eiland Man tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen.

De overeenkomst tussen België en het eiland Man, die werd ondertekend in Brussel op 16 juli 2009, heeft tot doel dubbele belasting te vermijden en het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen te voorkomen.

Zoals de meeste gelijkaardige overeenkomsten die door België werden gesloten, sluit de nieuwe overeenkomst sterk aan bij het OESO-modelverdrag.

De tekst van de overeenkomst is gepubliceerd op de website van de FOD Financiën.

De overeenkomst wordt binnenkort aan de instemming van het federale Parlement voorgelegd. Aangezien het gaat om een gemengd verdrag zal het eveneens aan de instemming van de parlementen van de gewesten en gemeenschappen moeten worden voorgelegd.