12 mrt 2015 15:26

Overeenkomst tussen België en Turkije tot het vermijden van dubbele belasting

Op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft de ministerraad zijn instemming betuigd met het voorontwerp van wet houdende instemming met het protocol* tot wijziging van de overeenkomst** tussen het Koninkrijk België en de Republiek Turkije tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen.

Het protocol beoogt de bepalingen van de overeenkomst die betrekking hebben op de uitwisseling van inlichtingen in overeenstemming te brengen met de internationale standaard die momenteel op dat vlak erkend wordt. Deze aanpassing, die expliciet voorziet in de uitwisseling van bankgegevens, maakt deel uit van een wereldwijd proces ter versterking van de internationale samenwerking in belastingzaken.

De tekst van het protocol wordt gepubliceerd op de website van de FOD Financiën.

Het protocol zal ter instemming aan het federale Parlement worden voorgelegd. Aangezien het gaat om een gemengd verdrag zal het eveneens aan de instemming van de parlementen van de gewesten en gemeenschappen worden voorgelegd.

* ondertekend te Brussel op 9 juli 2013 
** ondertekend te Ankara op 2 juni 1987