18 feb 2016 13:10

Overeenkomst tussen de Benelux en Kazachstan over de overname van illegaal verblijvende personen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed over de overeenkomst tussen België, het Groothertogdom Luxemburg, Nederland en Kazachstan over de overname van illegaal verblijvende personen.

Deze overeenkomst, afgesloten op 2 maart 2015 in Brussel, heeft tot doel om:

  • elke illegale immigratie van hun respectieve onderdanen en van de onderdanen van een derde Staat efficiënt te bestrijden
  • de overname van de personen die illegaal op het grondgebied van één van de Staten verblijven te vergemakkelijken, door de respectieve Staten die partij zijn bij de overeenokmst. Met personen die illegaal op het grondgebied verblijven, wordt bedoeld personen die niet of niet meer de van kracht zijnde toegangsvoorwaarden vervullen. Verder wordt ook de doorgeleiding vergemakkelijkt van de personen die het grondgebied van een land moeten verlaten.

Dit betreft zowel de eigen onderdanen als de onderdanen van een derde Staat of een staatloze die niet of niet meer de voorwaarden voor toegang en verblijf vervullen. Dit wanneer kan worden vastgesteld of geldig kan worden verondersteld dat zij rechtstreeks het grondgebied van een verzoekende overeenkomstsluitende partij zijn binnengekomen van het grondgebied van de aangezochte overeenkomstsluitende partij. De doorgeleiding van de onderdanen van een derde Staat of van de staatlozen is ook mogelijk.