23 mrt 2007 16:00

Overeenkomst vervoer over binnenwateren

Goedkeuring van het Verdrag inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren

Goedkeuring van het Verdrag inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed waarmee hij instemt met het Verdrag inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI - Boedapest 22 juni 2001). Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht legde het voorontwerp voor. Het Verdrag trad in werking op 1 april 2005 en harmoniseert de regels van de privaatrechtelijke overeenkomsten voor het vervoer van goederen over de binnenwateren. Zo creëert het een uniform gereglementeerd contractueel regime. Concreet voert het regels in over de rechten en verplichtingen van de overeenkomstsluitende partijen, de vervoerdersaansprakelijkheid en de vervoersdocumenten. De goedkeuring en de bekrachtiging van het Verdrag moeten bijdragen tot de promotie van de binnenvaart als volwaardige internationale vervoerswijze voor goederentransport in een paneuropese context. Het verdrag creëert ook een grotere rechtszekerheid voor de actoren in de binnenvaartsector.