23 apr 2004 17:00

Overeenkomsten tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad twee voorontwerpen van wet goed houdende instemming met de overeenkomsten (*) tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko betreffende uitlevering en wederzijdse rechtshulp in strafzaken.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad twee voorontwerpen van wet goed houdende instemming met de overeenkomsten (*) tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko betreffende uitlevering en wederzijdse rechtshulp in strafzaken.

Momenteel worden de bilaterale betrekkingen tussen België en Marokko inzake uitlevering geregeld door de Overeenkomst betreffende uitlevering en wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko (**). De eerste overeenkomst strekt ertoe de uitleveringsprocedure tussen België en Marokko te vergemakkelijken door te voorzien in de verplichting tot uitlevering tussen beide Staten, behalve in een beperkt aantal gevallen, en door de modaliteiten ervan te bepalen. De tweede overeenkomst strekt ertoe de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen beide overeenkomstsluitende partijen te vergemakkelijken en te moderniseren. België en Marokko verbinden zich ertoe elkaar in zo ruim mogelijke mate rechtshulp te verlenen in strafzaken. De Overeenkomst regelt diverse vormen van samenwerking, zoals huiszoekingen en inbeslagneming, getuigenverhoor, betekening van processtukken en het verstrekken van gegevens uit het strafregister. Daarnaast worden ook de formaliteiten vastgelegd die in het kader van een verzoek om rechtshulp moeten worden nageleefd. De Overeenkomst tussen België en Marokko inzake bijstand aan gedetineerde personen en de overbrenging van gevonniste personen, die werd ondertekend op 7 juli 1997, werd reeds geratificeerd en is in werking getreden op 1 juni 1999. (*) gedaan te Brussel op 7 juli 1997. (**) ondertekend te Rabat op 27 februari 1959.