20 jul 2012 21:45

Overgangsmaatregel voor de hervorming van de pensioenen van zelfstandigen - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing het voorontwerp van wet goed dat overgangsmaatregelen voor de hervorming van het pensioen van zelfstandigen voorschrijft. Het voorontwerp van minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle is aangepast aan het advies van de Raad van State*.

De hervorming van het pensioenstelsel van de zelfstandigen verhoogt vanaf 2013, de mininumleeftijd en de loopbaanduur die nodig zijn om vervroegd met pensioen te gaan geleidelijk aan tot 62 jaar en 40 jaar loopbaan.

Voor de zelfstandigen die nog drie, twee of een jaar moeten werken voor het vervroegd pensioen in het huidige stelsel schrijft de overgangsmaatregel voor dat zelfstandigen van 57 tot 61 jaar die op 31 december 2012 een loopbaan van ten minste 32 jaar hebben  hun vervroegde oppensioenstelling niet met meer dan twee jaar hoeven uit te stellen.

*voorontwerp van wet houdende afwijking van de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voorzien in artikel 3, § 2bis, eerste en tweede lid, § 3, eerste en tweede lid, en in artikel 16bis, §§ 1 en 2, van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen.