15 mei 2013 17:58

Overgangsperiode voor Kroatische werknemers

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een overgangsperiode instelt voor de Kroaten die in België komen werken. Op 1 juli 2013 wordt Kroatië lid van de Europese Unie.

Het toetredingsverdrag van Kroatië tot de Europese Unie voorziet in overgangsmaatregelen op het vlak van het vrije verkeer van werknemers. Tijdens de overgangsperiode van twee jaar worden de Kroaten aan dezelfde regels onderworpen als de Bulgaarse en de Roemeense werknemers. Voor de tewerkstelling van een Kroaat door een werkgever in België is een arbeidsvergunning vereist. Als het om een knelpuntberoep gaat, wordt een arbeidskaart B toegekend zonder onderzoek van de arbeidsmarkt. Ze worden ook vrijgesteld van de arbeidskaart, wanneer ze gedetacheerd zijn door een werkgever die gevestigd is in de Europese Economische ruimte en die in België dienstverlening aanbiedt. De vrijstelling geldt niet bij uitzendarbeid of bij een andere regelmatige vorm van terbeschikkingstelling.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers naar aanleiding van de toetreding tot de Europese Unie van de Republiek Kroatië