27 mei 2016 17:25

Overheidsopdracht Financiën voor de ICT-toepassing FIRST

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt akkoord met de gunning van een open offerteaanvraag voor het project FIRST 2015 van de FOD Financiën.

Het doel van de overheidsopdracht is om de bestaande tool FIRST (Federal Integrated Recovery System and Tax-refund) verder te ontwikkelen door verbeteringen en bijkomende functionaliteiten aan te brengen.

Het project maakt het volgende mogelijk voor de Administratie van de Inning en Invordering (AAII):

  • het ten laste nemen van elke interne of externe, nationale of internationale vraag tot inning en/of invordering van schuld en de terugbetaling aan derden via een generieke module "Generieke intake" (schijf 1)
  • het verbeteren van de module 'Accounting' om er andere functionaliteiten aan toe te voegen, in het bijzonder de implementatie van de GL-interface met het programma FEDCOM (schijf 2)
  • het mogelijk maken om invorderingsacties te starten vanuit een generieke module die zich baseert op parameters zoals de signaletiek van de schuldenaar, informatie over de in te vorderen schuld en informatie die samenhangt met de te ontvangen betaling. Deze functionaliteit moet op de applicaties en of interne en of externe organen van de FOD Financiën gericht zijn. Ze moet de interactie met de applicaties en of organen mogelijk maken in beide richtingen. (schijf 3)

Met een dergelijke tool en duidelijke processen die de medewerkers zich hebben eigen gemaakt, zou de FOD Financiën en meer bepaald de AAII in staat moeten zijn om de federale rol in het kader van de Redesign te vervullen als "shared service center".