18 jan 2019 16:15

Overheidsopdracht voor bewaking in verschillende overheidsdiensten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem akkoord met de gunning van een overheidsopdracht voor bewakingsdiensten voor rekening van de FOD Binnenlandse Zaken en de verschillende deelnemende federale overheidsdiensten.

De overheidsopdracht is onderverdeeld in vijf percelen: FOD Binnenlandse Zaken, FOD Buitenlandse Zaken, FOD Werkgelegenheid, FOD Kanselarij van de Eerste Minister en FOD Beleid en Ondersteuning. Twee inschrijvers werden geselecteerd. De gemeenschappelijke overeenkomst duurt vier jaar. De opdracht gesloten op deze gemeenschappelijke overeenkomst duurt één jaar, jaarlijks stilzwijgend verlengbaar. De opdracht mag echter noch langer dan vier jaar duren, noch de geldigheidstermijn van de gemeenschappelijke overeenkomst overschrijden.