22 jan 2021 16:18

Overheidsopdracht voor het uitvoeren van veldstudies in de 'Prinses Elisabeth Zone'

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten en minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht betreffende de uitvoering van geofysische en geotechnische veldonderzoeken en interpretatiestudies in de 'Prinses Elisabeth Zone' in het Belgische deel van de Noordzee.

De federale regering zal een concurrerende inschrijvingsprocedure (tender) lanceren voor de toewijzing van domeinconcessies voor de bouw en exploitatie van offshore installaties voor elektriciteitsproductie in de 'Prinses Elisabeth Zone'. Voorafgaand aan die tender zullen de nodige voorstudies worden uitgevoerd en de resultaten van de onderzoeken zullen worden gecertificeerd en ter beschikking gesteld aan de kandidaat-inschrijvers (potentiële projectontwikkelaars) via een openbaar toegankelijke databank.

De opdracht zal één perceel omvatten, onderverdeeld in vijf posten:

  • een geofysisch onderzoek op zee
  • een geotechnisch onderzoek op zee
  • laboratoriumtests, inclusief de rapportage
  • specifieke interpretatiestudies
  • een presentatie van de resultaten

De opdracht zal verlopen via een mededingingsprocedure met bekendmaking op Belgisch en Europees niveau en zal worden gegund met voorafgaande onderhandelingen. Dit laatste wegens de specifieke omstandigheden die verband houden met de aard en de complexiteit van de opdracht.