19 jul 2013 22:19

Overheveling van de Nationale Plantentuin

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed en twee ontwerpen van koninklijk besluit die de overheveling van de Nationale Plantentuin naar de Vlaamse gemeenschap uitvoeren. Deze wettelijke basis volgt op  het samenwerkingsakkoord dat de Vlaamse en Franse gemeenschap hebben gesloten.

Deze wettelijke en reglementaire teksten regelen de effectieve overheveling van de Nationale Plantentuin naar de Vlaamse gemeenschap.

De rechtspersoonlijkheid van de instelling wordt afgeschaft. Het koninklijk besluit regelt de overheveling van het vermogen van de Nationale Plantentuin. Het tweede ontwerp van koninklijk besluit  regelt de overdracht van personeel

voorontwerp van wet betreffende de afschaffing of herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, gecoördineerd op 13 maart 1991

ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop goederen, rechten en verplichtingen van de Nationale Plantentuin van België overgaan naar de Gemeenschappen

ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop de personeelsleden van de Nationale Plantentuin van België overgaan naar de Gemeenschappen