03 mrt 2021 12:48

Overlegcomité keurt ontwerp samenwerkingsakkoord goed voor betere opvolging en handhaving testing en quarantaine na verblijf in het buitenland

Het Overlegcomité keurde vandaag via elektronische weg een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed dat werd opgesteld door de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken. Het akkoord moet bijdragen aan een betere naleving en handhaving van de verplichte quarantaine en testing na aankomst (of terugkomst) in België.

Uit de moleculaire surveillance van SARS-COV-2, blijkt dat varianten van het coronavirus COVID-19 vaak België binnenkomen via reizigers uit het buitenland. Om de verspreiding van het virus in ons land tegen te gaan zijn verplichte quarantaine en testing noodzakelijk.

Het ontwerp van samenwerkingsakkoord voorziet in twee scenario’s:

  • Voor de opvolging en handhaving van de verplichte quarantaine bij aankomst in België komende van buitenlandse zones waarbij een quarantaine of testing verplicht is bij aankomst in België, wordt een beperkt aantal gegevens van het Passenger Location Form doorgegeven aan de gefedereerde entiteiten. De gefedereerde entiteiten kunnen vervolgens de gegevens overmaken aan de lokale overheden conform de regelgeving van de gefedereerde entiteiten of in geval van vermoeden dat de quarantaine niet wordt gerespecteerd. Zij kunnen dan desgevallend de betreffende personen contacteren om te verifiëren of zij de quarantaine naleven en of alles goed met hen gaat. De overdracht van PLF-gegevens aan de politiediensten door de gefedereerde entiteiten of de lokale overheden is mogelijk ofwel conform de regelgeving van de gefedereerde entiteiten, ofwel wanneer de gefedereerde entiteiten of lokale overheden vermoeden dat de quarantaine niet wordt nageleefd. 
     
  • Voor de handhaving van de verplichte testing bij aankomst in België komende van buitenlandse zones waarbij een quarantaine of testing verplicht is bij aankomst in België, wordt voorzien in een dagelijkse integratie in de Algemene Nationale Gegevensbank van de noodzakelijke gegevens uit de Passenger Locator Forms (PLF), die worden ingevuld door reizigers komende van buitenlandse zones waarbij een quarantaine of testing verplicht is bij aankomst in België. 

Om de verplichte testing en quarantaine beter te kunnen handhaven is een gegevensoverdracht van de federale overheid naar de gefedereerde entiteiten, de lokale overheden en de politiediensten noodzakelijk. Na een juridische analyse blijkt dat deze gegevensdeling binnen het huidig reglementair kader niet mogelijk is. Een nieuw samenwerkingsakkoord dient daarom te worden afgesloten.

Het ontwerp van samenwerkingsakkoord  wordt voor spoedadvies aan de Raad van State en aan de Gegevensbeschermingsautoriteit (en het Controleorgaan op de politionele informatie) toegezonden. Het zal na het bekomen van deze adviezen terug voorgelegd worden aan het Overlegcomité, waarna het voor instemming kan worden voorgelegd aan de Parlementen van de Federale Staat en de deelentiteiten.

Het Comité neemt tevens akte van het engagement van de bij dit samenwerkingsakkoord betrokken regeringen om het ontwerp ter goedkeuring voor te leggen aan hun respectieve ministerraden uiterlijk op 5 maart 2021.