03 mei 2024 17:51

Overname open Dublincentrum door de Dienst Vreemdelingenzaken

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die kaderen in de overname door de Dienst Vreemdelingenzaken van het open Dublincentrum te Zaventem dat momenteel wordt beheerd door Fedasil.

Bij het begrotingsconclaaf van 13 oktober 2023 werd voorzien in de overdracht van de exploitatie van het open Dublincentrum te Zaventem van Fedasil naar de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken tegen 1 juli 2024.

De volgende ontwerpen van koninklijk besluit worden goedgekeurd: 

  • Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels voor de overdracht van personeelsleden in dienst bij het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers naar de FOD Binnenlandse Zaken

Het ontwerp bepaalt de nadere regels voor de overdracht van het personeel dat momenteel in dienst is binnen Fedasil naar de FOD Binnenlandse Zaken.

  • Ontwerp van koninklijk besluit houdende de jurysamenstelling voor selecties binnen de asielinstanties van de FOD Binnenlandse Zaken

Selectiecommissies voor selecties voor functies binnen de asielinstanties van de FOD Binnenlandse Zaken kunnen voortaan zijn samengesteld uit twee personen (een voorzitter en een assessor) in plaats van drie.

De ontwerpen worden na syndicale onderhandelingen ter advies voorgelegd aan de Raad van State.