02 jul 2015 12:35

Overzicht 2014: Tot uw dienst

De FOD Economie staat hoofdzakelijk ten dienste van 3 klanten: ondernemingen, consumenten en de regering.


Ten dienste van ondernemingen


1. Betere omkadering van de onderneming


In 2014 werden 98.065 nieuwe ondernemingen opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). De functies van KBO werden uitgebreid: zo is er meer informatie publiek toegankelijk en werd de “kruispuntfunctie” van KBO versterkt door te linken naar websites met informatie over ondernemingen.
De FOD Economie stelde vorig jaar ook een nieuw lastenboek op voor de erkenning van ondernemingsloketten (die fungeren als aanspreekpunt voor ondernemingen): zo moet de dienstverlening van de ondernemingsloketten beter (o.a. op het vlak van beschikbaarheid) en wordt de functie van uniek loket versterkt zodat ondernemingen alle vergunningen en toelatingen op één plek kunnen aanvragen.


2. Ondersteuning van innovatie


De procedure om een octrooi aan te vragen werd vereenvoudigd en gebruiksvriendelijker. In 2014 ontwikkelde de FOD Economie samen met zijn Nederlandse en Luxemburgse collega’s het Benelux Patent Platform, een gemeenschappelijk IT-platform om de administratieve processen rond octrooien te moderniseren. Voordelen zijn: economisch voordeliger, coherente dienstverlening voor octrooiaanvragers en een verbetering van de interne administratieve processen. In de eerste negen maanden kwamen er 750 Belgische octrooiaanvragen via dit nieuwe platform binnen.
In 2014 ontving de FOD Economie 1.095 aanvragen voor innovatiepremies, waarvan 95 % werd goedgekeurd. De innovatiepremie stelt de ondernemingen in staat om hun creatieve werknemers te belonen met een volledig vrijgestelde premie, zowel fiscaal als van sociale lasten. Vorig jaar vroegen een recordaantal ondernemingen deze innovatiepremie aan: 318 in 2014 ofwel 100 meer dan een jaar eerder.


3. Statistieken en studies


De FOD Economie wil ondernemingen en andere stakeholders informeren over de Belgische economie en haar sectoren. Jaarlijks produceert de FOD ongeveer 120 statistieken (prijzen, ondernemingen, huishoudens, arbeidsmarkt, armoede, woningen, vervoer, …). Via het datawarehouse kunnen gebruikers deze statistische informatie zelf opzoeken.
Daarnaast maakt de FOD Economie ook studies en analyses. Enkele voorbeelden uit 2014: conjunctuurverslagen over de chemische sector, studies rond duurzame economie, studie over kmo-financiering waaruit blijkt dat vooral micro-ondernemingen en starters bijzonder moeilijk toegang hebben tot bankkrediet.


Ten dienste van consumenten


1. Versterking van de rechten van de consument

 

De bescherming van de consument werd in 2014 versterkt: zo wordt het herroepingsrecht verlengd tot 14 dagen en de informatieverplichting van ondernemingen uitgebreid bij overeenkomsten die op afstand afgesloten worden (bv. e-commerce). Vorig jaar werd ook de vordering tot collectief herstel ingevoerd die mogelijk maakt dat een groep consumenten een collectieve procedure opstart tegen een onderneming. Ook werd de oprichting van de Consumentenombudsdienst wettelijk geregeld (operationeel sinds 1 juni 2015).
Voor mensen met een zware ziekte werden schuldsaldoverzekeringen toegankelijker, onder andere door de oprichting van het Opvolgingsbureau.
De FOD Economie was ook nauw betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe Europese verordening over de etikettering van voedingsmiddelen. Deze verordening zorgt voor enkele ingrijpende veranderingen: betere aanduiding van de oorsprong van producten, groter lettertype, betere aanduiding van allergenen, …

2. Consumentenbescherming door toezicht

 

De FOD Economie houdt een pak controles met als doel de veiligheid van de consument te vergroten. Denk hierbij aan controle van elektrische apparaten, de elektrische infrastructuur, speelgoed, springkastelen, werkhandschoenen, gocarts, …
De FOD Economie organiseerde verschillende algemene onderzoeken, waaronder drie in de sector van de tweedehandswagens. Er werd hierbij gecontroleerd op sluikwerk, car-passwetgeving, cashbetalingen, garantie en misleidende marktpraktijken. In totaal werden meer dan 1.100 verkopers van tweedehandswagens gecontroleerd: er werden meer dan 700 inbreuken vastgesteld.

 

3. Consumer Empowerment

 

De FOD Economie wil de consument ook zelf versterken: “consumer empowerment” is erop gericht om de consument die informatie te bezorgen die hem in staat stelt om een zelfredzame marktspeler te worden. Zo waarschuwen we via persberichten en sociale media (vb. facebook.com/pasoplichting) voor diverse vormen van bedrog (vb. phishing, frauduleuze bedrijvengidsen), stellen we modelbrieven ter beschikking om geschillen tussen consumenten en ondernemingen te regelen en organiseren we vormingsdagen voor OCMW’s en centra voor schuldbemiddeling.

 

Ten dienste van de regering


1. Observatiedossiers automobielsector

 

De FOD Economie werkt continu de prognoses bij over de sociaaleconomische situatie van de autoconstructeurs in België (Audi, Volvo, Ford): in 2014 was er minder aandacht voor Ford gezien de sluiting van de fabriek in Genk. Deze actualisatie van de observatiedossiers is nodig om snel te antwoorden op vragen of om hogere instanties te informeren. Daarnaast volgt de FOD Economie ook de levenscyclus van voertuigen op de voet om toekomstige situaties van de Belgische autoconstructeurs te beoordelen en erop in te spelen.


2. Product Safety Package

 

De FOD Economie heeft het Belgische standpunt verdedigt in de Europese Raad in de onderhandelingen in 2014 van het Pakket Productveiligheid. Dit is een breed pakket maatregelen over productveiligheid en omvat naast de nieuwe verordening voor markttoezicht en de nieuwe verordening over de veiligheid van consumentenproducten een meerjarenactieplan. Het pakket is één van de 12 sleutelacties van de Single Market Act II.


3. Circulaire economie

 

Gezien de uitdagingen die gepaard gaan met het schaarser worden van de hulpbronnen, hebben de FOD Economie en FOD Volksgezondheid besloten om zich gezamenlijk te buigen over de maatregelen die op federaal niveau genomen moeten worden om het concurrentievermogen van de ondernemingen, de werkgelegenheid en de koopkracht van de consumenten te verbeteren, met zo gering mogelijke effecten voor het milieu. In juli 2014 stelden ze een document op met als titel “België als voortrekker van de circulaire economie” dat aan de formateurs werd overhandigd. Dit document is een voorstel van de twee administraties voor een bijdrage aan de doelstellingen van de langetermijnvisie en een basis voor de ontwikkeling van een stappenplan voor een efficiënter gebruik van de hulpbronnen.


“Overzicht 2014” bevat nog veel meer acties en verwezenlijkingen van de FOD Economie. U kunt het raadplegen op:
http://economie.fgov.be/nl/modules/publications/general/annual_report_2014_spf_economie.jsp