25 jun 2004 17:00

Participatiefonds

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk, de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, en mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot regeling van de organisatie en de werking van het Participatiefonds.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk, de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, en mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot regeling van de organisatie en de werking van het Participatiefonds.

Het ontwerp beoogt de aanpassing van de vrijstellingsperiode van de startlening (**) om er in functie van de projecten meer soepelheid en samenhang aan te verlenen. Het voorziet dat het Participatiefonds vrijstellingen zal kunnen toekennen van één tot drie jaar, terwijl de vrijstellingsperiode door de Raad van Bestuur naargelang van de dossiers aanpasbaar is. Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) van 22 december 1992. (**) die zich richt tot de niet tewerkgestelde werkzoekenden die hun eigen zaak wensen op te starten.