22 nov 2013 16:43

Pensioenberekening specifieke mandaten bij het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed over de pensioenrechten gekoppeld aan het mandaat van adviseur-generaal penitentiaire instelling III en regionaal directeur gevangeniswezen bij de FOD Justitie.

De mandaten zijn vergelijkbaar met die van inrichtingshoofd van een strafinrichting met ten minste 400 plaatsen en aan die van regionaal directeur. Aangezien het mandaten betreft die alleen kunnen worden toegekend aan reeds vastbenoemde ambtenaren, heeft de gelijkstelling geen invloed op het pensioenrecht. Ze heeft enkel als gevolg dat het pensioen geheel of gedeeltelijk berekend zal worden op basis van de wedde verbonden aan het mandaat als dit mandaat geheel of voor een deel werd uitgeoefend gedurende de laatste vijf of tien jaar van de loopbaan.