20 jul 2010 13:00

Pensioenen

Uitstel van de structurele verhoging voor de pensioenen van 15 jaar

Uitstel van de structurele verhoging voor de pensioenen van 15 jaar

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Pensioenen Michel Daerden en minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat artikel 7 wijzigt van het koninklijk besluit van 9 april 2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden. 

Op vraag van de sociale gesprekspartners wordt de structurele verhoging van de pensioenen die voor 15 jaar ingingen en die reeds op 1 september 2008 zijn verhoogd, met een jaar uitgesteld. Die pensioenen die zijn ingegaan in 1995 worden dus op 1 september 2010 niet verhoogd.

Het koninklijk besluit van 9 april 2007 voerde verschillende selectieve verhogingen
van de pensioenen in, waaronder een eenmalige verhoging op 1 september 2008 van de pensioenen die dateren van 7-20 jaar terug en een structurele weerkerende verhoging op 1 september van elk jaar vanaf 2009 van de pensioenen die dat jaar 5 of 15 jaar bereiken.

Het ontwerp kreeg een gunstig advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Pensioenen en van het Algemeen beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen. Het wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.