20 jul 2011 12:55

Pensioenen

Hervorming van de pensioenen van de overheidsdiensten aangesloten bij de RSZPPO

Hervorming van de pensioenen van de overheidsdiensten aangesloten bij de RSZPPO

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat de pensioenen van de benoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten duurzaam financiert (*). Het voorstel van minister van Pensioenen Michel Daerden hervormt het stelsel voor de overheidsdiensten die aangesloten zijn bij de RSZPPO zodat elk jaar de pensioenuitgaven integraal gedekt zijn zonder dat er een deficiet ontstaat. Het nieuwe stelsel zal op lange termijn leiden tot een financiële sanering. Solidariteit en een gedeeltelijke responsabilisering zijn de twee voornaamste pijlers waarop het gebaseerd is. Het steunt op een evenwicht in de jaarrekeningen via een basisbijdrage en de betaling van een responsabiliseringsbijdrage.

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.

(*) tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen voor de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten.