18 feb 2022 20:11

Pensioenen: cumul onderwijzend personeel en andere sectoren in het kader van de strijd tegen COVID-19

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Karine Lalieux een ontwerp van koninklijk besluit goed dat als doel heeft om, in de wetgeving inzake het wettelijk pensioen, de inkomensgarantie voor ouderen en het gewaarborgd inkomen voor ouderen, de inkomsten uit een beroepsactiviteit die werd aangevat of uitgebreid in het kader van de strijd tegen het COVID-19-coronavirus in bepaalde sectoren tijdelijk te neutraliseren.

Een beroepsactiviteit die werd aangevat of uitgebreid als lid van het onderwijzend personeel in het secundair, lager of kleuteronderwijs zal worden geneutraliseerd vanaf 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022.

Een beroepsactiviteit die werd aangevat of uitgebreid in het kader van de strijd tegen het coronavirus in alle sectoren (met uitzondering van de zorgsector, de private en openbare instellingen of de diensten die belast zijn met de exploitatie van vaccinatiecentra en het onderwijzend personeel in het secundair, lager of kleuteronderwijs) zal worden geneutraliseerd vanaf 23 januari 2022 tot en met 28 februari 2022.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3/1, derde lid, 2°, van de wet van 7 mei 2020 houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid