07 jun 2020 10:52

Pensioenen: vermindering van de basisbijdragevoet 2022

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de basisbijdragevoet voor 2022, die van toepassing zal zijn op de besturen aangesloten bij het gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en lokale besturen die verbonden waren met de ex-pool 1, vermindert.

De ministerraad van 22 november 2019 legde de basispensioenbijdragevoet vast op 43% voor 2022. Dit ontwerp zorgt nu voor een tussenkomst van het reservefonds van 3%.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16, eerste lid, 2), van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, en tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen, voor het jaar 2022