19 dec 2013 12:45

Pensioenhervorming: omvorming van het overlevingspensioen tot overgangsuitkering

De federale regering heeft op voorstel van vice-eersteminister en minister van Pensioenen Alexander De Croo en na positief advies van de sociale partners in eerste lezing de hervorming van het overlevingspensioen goedgekeurd.

Door de hervorming zullen in de toekomst weduwen en weduwenaars jonger dan 45 jaar recht hebben op een overgangsuitkering in plaats van een overlevingspensioen. Voor mensen die vandaag al een overlevingspensioen ontvangen wijzigt er niets; zij behouden hun overlevingspensioen.

De overgangsuitkering is bedoeld om tijdelijk het financieel verlies op te vangen, maar zal ook een sterk activerend karakter hebben. Vandaag worden mensen die een overlevingspensioen ontvangen aangezet om minder te werken of te stoppen met werken. Dat heeft op lange termijn nadelige effecten. Zo bouwt men hierdoor zelf minder individuele pensioenrechten op voor later.

De overgangsuitkering die wordt ingevoerd, zal beperkt zijn in de tijd: één (geen kinderen ten laste) tot 2 jaar (kinderen ten laste). De overgangsuitkering zal onbeperkt cumuleerbaar zijn met een loon of een sociale uitkering.

De leeftijd van 45 jaar zal gradueel worden opgetrokken naar 50 jaar tegen 2025 à rato van 6 maand per jaar.

voorontwerp van wet tot wijziging van het rustpensioen en het overlevingspensioen en tot oprichting van de overgangsuitkering, in de pensioenregeling voor werknemers

ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de hervorming van het overlevingspensioen en van de overgangsuitkering in de pensioenregeling voor werknemers en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten